Εξελίξτε τις γνώσεις σας γύρω από το Αikido χάρη στην πολύπλευρη και αναβαθμισμένη ύλη που προτείνουν τα United Aikido Dojos.

Μέσα από την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων που δεν θα συναντήσετε σε άλλες σχολές, τη σφαιρική και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση διδασκαλίας η οποία περιλαμβάνει την ταυτόχρονη εισαγωγή σε θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το aikido και την ιαπωνική κουλτούρα γενικότερα, οι μαθητευόμενοι μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη και πιο συνολική πρόοδο!

Η ύλη που διδάσκεται στα United Aikido Dojos χαρακτηρίζεται από πληρότητα στη χρήση των όπλων μέσα από σύνολα τεχνικών όπως:

  1. Suburi
  2. Kata
  3. Kagramme
  4. Awase
  5. Kumi tachi
  6. Kumi jo
  7. Tachi dori
  8. Jo dori
  9. Jo waza

που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό μαθητευόμενο εισάγοντάς τον σε έναν κόσμο που κυριολεκτικά θα μπορούσε να αποτελεί αυτόνομη πολεμική τέχνη.

Επιπλέον, η ύλη ξεπερνά τα καθιερωμένα πρότυπα των βασικών τεχνικών kihon waza (βασικές τεχνικές διδακτέας ύλης μέχρι το 1ο dan) περιλαμβάνοντας επίσης:

Oyo waza: παραλλαγές σε βασικές τεχνικές και εναλλακτικές εφαρμογές της ίδιας τεχνικής ανάλογα με τον αντίπαλο, όπου διδάσκονται τουλάχιστον 3 διαφορετικοί τρόποι για κάθε τεχνική.

Henka waza: αντιστροφή μιας τεχνικής σε περίπτωση αντίστασης του αντιπάλου, όταν δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε την τεχνική που εφαρμόζουμε. Το aikido απαιτεί αρμονία και φυσικά ακολουθούμε αλλά οι συνθήκες στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα αρμονικές.

Kaeshi waza: αντιτεχνικές. Όπως γνωρίζουμε, στρέψεις και ρίξεις δεν έχει μόνο το aikido αλλά και άλλες τέχνες αυτοάμυνας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο να είμαστε σε θέση να αντιστρέψουμε οποιαδήποτε τεχνική του aikido εφαρμοστεί σε εμάς αλλά και να μπορούμε επίσης να σταματήσουμε κάποιον που χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο επίλυσης της σύγκρουσης με εμάς.

Ασκήσεις για το ki και τα αντανακλαστικά: ασκήσεις που γίνονται στα μαθήματα προχωρημένων οι οποίες έχουν άμεσο σκοπό να βελτιώσουν την ισορροπία, τα αντανακλαστικά και το ένστικτό μας στο aikido και όχι μόνο!